Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Higma Service Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Gosławicka 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000245309 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 754 28 33 295 REGON 160047090.

2. Ważną kwestią jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych w przypadku ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w związku z Państwa odwiedzinami w naszych stronach internetowych. Państwa dane podlegają ochronie w ramach obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., nazwane dalej RODO a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. W celu dbałości o bezpieczeństwo danych używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz innych systemów i rozwiązań mających na celu bezpieczeństwo danych.

4. Wszystkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy traktowane są jako dane poufne, nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§2 Administrator Danych

1. Administratorem danych jest Higma Service Sp. z o.o.. Jeżeli posiadają Państwo Konto na naszych stronach, to przetwarzane są dane takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, adres dostawy, adres IP. Jesteśmy również administratorem danych osób zapisanych na newsletter oraz w programie Ekologiczni w biznesie, na stronie czystastrefa.pl oraz urzaszeniasprzatajace.pl.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z: przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych art.6 ust.1 b),c) RODO oraz zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności, celem jest nawiązywanie oraz kształtowanie treści Umowy, jej zmiany, bądź rozwiązania oraz realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w tym newsletter, przetwarzanie nie narusza Państwa praw i wolności

3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, (jeżeli jesteśmy ich administratorem) w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. We wszelkich kwestiach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt drogą elektroniczną z naszym Inspektorem Danych Osobowych e-mail: [email protected] lub tradycyjną korespondencją Higma Service Sp. z o.o. ul. Gosławicka 2 45-446 Opole.

5. Państwa dane otrzymaliśmy od zgodnie z wymogami ustawowymi np. dane na fakturach na mocy przepisów podatkowych, dane podane przy okazji zawierania umów handlowych lub ich negocjacji, podczas zakładania konta, wypełnienia formularza kontaktowego lub zapisu do newslettera, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej firmie. Nasza firma dysponuje również danymi które zostały przekazane nam dobrowolnie w formie papierowej (wizytówki) lub w formie elektronicznej (dane kontaktowe w wiadomościach e-mail).

6. Cel przetwarzania danych osobowych.

a) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy.

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych platform) , w tym złożenia zamówienia i określenia miejsca dostawy
 • zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi już założonego konta
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

b) Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów księgowych.

c) Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

 • monitorowanie Państwa aktywności;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi w ramach marketingu bezpośredniego, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności

d) Jeśli zostanie wyrażona zgoda, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

7. Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Państwa dane zgodnie z ustawą o rachunkowości będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym doszło do rozwiązania umowy lub zawarcia transakcji handlowych, bądź dłużej jeżeli będzie to niezbędne by wywiązać się z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Istnieje możliwość przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, przez okres dłuższy niż określony w pkt.8 jednak tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

10. Zgodnie z przepisami usunięcie danych osobowych może nastąpić w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

12. Dzięki wdrożonej pseudonimizacji, kontroli dostępu oraz szyfrowania danych minimalizujemy skutki ewentualnych naruszeń danych.

13. Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione przez nas bądź przez osoby/firmy z którymi ściśle współpracujemy na podstawie udzielonych upoważnień m.in. kancelaria radcy prawnego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb), firma informatyczna obsługująca użytkowane przez nas systemy, firmy świadczące usługi logistyczne, udostępniające dane na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw, banki i spółki bankowe (tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi umów bankowych).

14. Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować o prawach, które Państwu przysługują:

 • prawo do uzyskania kopi danych osobowych
 • prawo do dostępu do Państwa danych osobowych
 • prawo do żądania usunięcia danych
 • prawo do sprostowania danych osobowych

15. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt: [email protected] lub Higma Service Sp. z o.o. ul. Gosławicka 2 45-446 Opole.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuję od dn. 25.05.2018r.